วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2550

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์ ติ๊ก

เริ่มอาชีพหมอดู พยากรณ์ดวง ชะตาเมื่อปีพุทธศักราช 2542 เป็นวิทยากรบรรยายธรรมะและวิทยากรสอนนั่งสมาธิ

เริ่มศึกษาด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยเมื่อปีพุทธศักราช 2547 และได้ผ่านการอบรมด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยขั้นพื้นฐาน
ทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ จากหลายสถาบัน

ต้นปีพุทธศักราช 2549 ได้เข้าร่วมการทดสอบความสามารถด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองให้เป็นผู้ฝึกปฏิบัติฮวงจุ้ยขั้นพื้นฐาน และผู้ปฏิบัติฮวงจุ้ยขั้นสูงที่สามารถให้การแนะนำด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยได้

ปีพุทธศักราช 2549 ได้เข้าร่วมกรทดสอบความรู้ความสามารถด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยขั้นสูงเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้เป็นที่ปรึกษาฮวงจุ้ยส่วนบุคคล ฮวงจุ้ยบ้านและที่อยู่อาศัย และฮวงจุ้ยเพื่อธุรกิจ

พุทธศักราช 2550 ได้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถจากสถาบันด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ฮวงจุ้ย


เกียรติประวัติและผลงาน

ได้รับยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยที่มีผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ นั้นคือ “ภาพเต่าแห่งจักรวาล” เมื่อพุทธศักราช 2250 เป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาไม่มีความคิดเห็น: